Regulamin

aPostanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy FOCH działający pod adresem www.foch.design (zwany dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez:

FOCH Barbara Milewska, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 35/12 w Obornikach Wielkopolskich, NIP 7822160472, REGON 383020164

1.2. Regulamin ten określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

– posiadanie dostępu do Internetu;

– posiadanie adresu e-mail;

– zainstalowana najnowsza wersji przeglądarki internetowej;

– włączona obsługa javascript;

– akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym (np. w komentarzu). Zabronione jest wykorzystywanie witryny do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej itp.

1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie nie wymaga rejestracji. Rejestracja natomiast umożliwia dostęp do historii zamówień.

1.8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN, NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numeremIP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050. Adres strony internetowej to https://bluemedia.pl , e-mail bok@bm.pl

1.9. Kupujący przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

II Warunki i czas realizacji zamówienia

2.1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.

2.2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia po rejestracji konta, której należy dokonać w trakcie składania zamówienia, przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.foch.design. Zamówienie można złożyć również bez rejestracji konta, wybierając opcję „gość”. Zamówienia składane bez rejestracji nie zapewnieją dostępu do historii zamówień.

2.3. Klient przed złożeniem zamówienia wskazuje na produkty którymi jest zainteresowany, ich ilość, rozmiar i kolor, co potwierdza przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”. Następnie wskazuje w Koszyku sposób odbioru i płatności oraz potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

2.4. W Koszyku, Klient wskazuje:

– zamawiane produkty oraz ich ilość;

– adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;

– sposób dostawy (kurier DPD, paczkomaty InPost lub przesyłka pocztowa);

– sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu);

– (opcjonalnie) kod rabatowy.

2.5. Maksymalna ilość produktów znajdujących się w jednym zamówieniu składanym przez Klienta nie może przekroczyć 15 (piętnaście) sztuk. W przypadku, gdy Klient jest zainteresowany kupnem większej ilości produktów proszony jest o kontakt ze Sklepem.

2.6. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.7. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 3 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu lub podmiotu pośredniczącego w płatnościach, z którym mamy zawarte odpowiednie umowy.

2.8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

2.9. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac konserwacyjnych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.10. Brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu BlueMedia) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

2.11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

2.11.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
2.11.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
2.11.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne; albo
2.11.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie do 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.13. Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu do 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2.14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.16. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Polski.

III Ceny produktów i koszty przesyłki

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

3.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395. Strona internetowa: https://inpost.pl

3.6. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

3.7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy kurier „DPD”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,KRS nr 0000028368 , NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN. Strona internetowa: www.dpd.com.pl.

3.8. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Przesyłka e-commerce”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, Strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl/

IV Dopuszczalne formy płatności

4.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:

4.1.1. on-line za pomocą serwisu BlueMedia

4.1.2. Kartą płatniczą

4.1.3 płatnością BLIK

4.2 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

V Reklamacje i zwroty towaru

5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.2. Reklamacje (wzór do pobrania) wraz z dowodem zakupu tego produktu należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@foch.design, lub w formie tradycyjnej na adres Sklepu (pkt I niniejszego Regulaminu).

5.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu. Zwrot środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5.5. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres Sklepu.

5.6. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór do pobrania). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (pkt I Postanowienia ogólne) lub skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy Sklepu. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia.

5.7. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

5.8. W przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 6. niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu wraz z kosztami wysyłki poniesionymi przez klienta podczas zakupu.

5.9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane ze zwracanymi przesyłkami.

VI Zwroty należności

6.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

6.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
6.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru);
6.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
6.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

6.2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą dokonujemy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

VII Dane osobowe

7.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez Niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie. Przetwarzanie danych osobowych reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

7.2. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Klient ma również prawo do złożenia odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili, co należy zgłosić w formie pisemnej do Administratora Danych.

7.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep, tj. FOCH Barbara Milewska, z siedzibą na Os. Czecha 78/10,61-289 Poznań, NIP 7822160472, REGON 383020164

7.4. Administratorem Danych jest Barbara Milewska.

7.5. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez Serwis Blue Media, którego dane znajdują się w ust 1.

7.6. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.

7.7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy kurier „DPD”, dane osobowe będą przetwarzane również przez spółkę DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, w celu świadczenia usług przez DPD Polska.

7.8. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Przesyłka e-commerce”, dane osobowe będą przetwarzane również przez Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w celu świadczenia usług przez Poczta Polska.

7.9. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

7.9.1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta;
7.9.2. w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie;
7.9.3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży;
7.9.4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu;
7.9.5. dla potrzeb marketingowych;
7.9.6. w celu wysyłania informacji o zamówieniu.

7.10. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.11. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sklep wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

7.12. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Więcej na ten temat w Polityce Cookies.

VIII Newsletter

8.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

8.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

IX Postanowienia końcowe

9.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

9.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

9.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

9.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

9.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2019.